http://dfact.net/news/show/2015-11-05/20475_kurs-cennyx-metallov-na-6-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-06/20476_kurs-cennyx-metallov-na-9-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-06/20477_kurs-valyut-na-9-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-10/20478_kurs-cennyx-metallov-na-10-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-10/20479_kurs-valyut-na-10-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-10/20480_kurs-valyut-na-11-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-10/20481_kurs-cennyx-metallov-na-11-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-11/20482_kurs-valyut-na-12-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-11/20483_kurs-cennyx-metallov-na-12-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-15/20484_kurs-cennyx-metallov-na-16-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-15/20485_kurs-valyut-na-16-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-16/20486_kurs-cennyx-metallov-na-17-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-16/20487_kurs-valyut-na-17-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-18/20488_kurs-cennyx-metallov-na-18-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-18/20489_kurs-valyut-na-18-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-18/20490_kurs-cennyx-metallov-na-19-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-19/20491_kurs-valyut-na-19-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-20/20492_kurs-valyut-na-20-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-20/20493_kurs-cennyx-metallov-na-20-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-20/20494_kurs-cennyx-metallov-na-23-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-20/20495_kurs-valyut-na-23-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-23/20496_kurs-cennyx-metallov-na-24-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-23/20497_kurs-valyut-na-24-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-24/20498_kurs-cennyx-metallov-na-25-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-25/20499_kurs-valyut-na-25-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-25/20500_kurs-cennyx-metallov-na-26-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-25/20501_kurs-valyut-na-26-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-26/20502_kurs-cennyx-metallov-na-27-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-26/20503_kurs-valyut-na-27-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-27/20504_kurs-cennyx-metallov-na-30-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-27/20505_kurs-valyut-na-30-noyabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-30/20506_kurs-cennyx-metallov-na-1-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-11-30/20507_kurs-valyut-na-1-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-01/20508_kurs-valyut-na-2-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-01/20509_kurs-cennyx-metallov-na-2-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-02/20510_kurs-cennyx-metallov-na-3-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-03/20511_kurs-valyut-na-3-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-03/20512_kurs-cennyx-metallov-na-4-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-03/20513_kurs-valyut-na-4-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-04/20514_kurs-cennyx-metallov-na-7-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-04/20515_kurs-valyut-na-7-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-07/20516_kurs-cennyx-metallov-na-8-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-07/20517_kurs-valyut-na-8-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-09/20518_kurs-valyut-na-9-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-09/20519_kurs-cennyx-metallov-na-9-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-10/20520_kurs-valyut-na-10-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-10/20521_kurs-cennyx-metallov-na-10-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-11/20522_kurs-cennyx-metallov-na-11-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-11/20523_kurs-valyut-na-11-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-11/20524_kurs-cennyx-metallov-na-14-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-11/20525_kurs-valyut-na-14-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-15/20526_kurs-cennyx-metallov-na-15-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-15/20527_kurs-valyut-na-15-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-15/20528_kurs-cennyx-metallov-na-16-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-15/20529_kurs-valyut-na-16-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-16/20530_kurs-valyut-na-17-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-16/20531_kurs-cennyx-metallov-na-17-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-18/20532_kurs-cennyx-metallov-na-18-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-18/20533_kurs-valyut-na-18-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-18/20534_kurs-cennyx-metallov-na-21-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-18/20535_kurs-valyut-na-21-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-21/20536_kurs-cennyx-metallov-na-22-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-21/20537_kurs-valyut-na-22-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-23/20538_kurs-valyut-na-23-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-23/20539_kurs-cennyx-metallov-na-23-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-23/20540_kurs-cennyx-metallov-na-24-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-23/20541_kurs-valyut-na-24-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-24/20542_kurs-cennyx-metallov-na-25-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-25/20543_kurs-valyut-na-25-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-25/20544_kurs-valyut-na-28-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-25/20545_kurs-cennyx-metallov-na-28-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-29/20546_kurs-cennyx-metallov-na-29-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-29/20547_kurs-valyut-na-29-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-30/20548_kurs-cennyx-metallov-na-30-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-30/20549_kurs-valyut-na-30-dekabrya
http://dfact.net/news/show/2015-12-31/20550_kurs-cennyx-metallov-na-4-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2015-12-31/20551_kurs-valyut-na-4-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-06/20552_kurs-valyut-na-6-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-06/20553_kurs-cennyx-metallov-na-6-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-06/20554_kurs-valyut-na-11-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-06/20555_kurs-cennyx-metallov-na-11-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-11/20556_kurs-valyut-na-12-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-12/20557_kurs-cennyx-metallov-na-12-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-13/20558_kurs-cennyx-metallov-na-13-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-13/20559_kurs-valyut-na-13-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-14/20560_kurs-cennyx-metallov-na-14-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-14/20561_kurs-valyut-na-14-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-14/20562_kurs-valyut-na-15-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-14/20563_kurs-cennyx-metallov-na-15-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-15/20564_kurs-cennyx-metallov-na-16-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-15/20565_kurs-valyut-na-16-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-16/20566_kurs-cennyx-metallov-na-18-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-16/20567_kurs-valyut-na-18-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-18/20568_kurs-cennyx-metallov-na-19-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-18/20569_kurs-valyut-na-19-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-19/20570_kurs-cennyx-metallov-na-20-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-19/20571_kurs-valyut-na-20-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-21/20572_kurs-valyut-na-21-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-21/20573_kurs-cennyx-metallov-na-21-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-21/20574_kurs-valyut-na-22-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-21/20575_ceny-na-sigarety-v-ukraine-opyat-budut-podnimat
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20576_kurs-cennyx-metallov-na-22-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20577_kerri-korrupciya-v-ukraine-mozhet-negativno-otrazitsya-na-mire
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20578_dzhon-kerri-v-blizhajshee-vremya-mogut-byt-snyaty-sankcii-s-rf
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20579_ssha-otpravit-nazemnye-vojska-na-borbu-s-igil
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20580_moskva-ne-nastaivala-na-uxode-asada-mid
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20581_kurs-valyut-na-25-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-22/20582_kurs-cennyx-metallov-na-25-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-25/20583_poroshenko-uvolit-28-ukrainskix-sudej
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20584_proshhaj-shengen-germaniya-grozitsya-isklyuchit-greciyu-iz-shengenskogo-soglasheniya
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20585_v-samoprovozglashennyx-dnr-i-lnr-gotovyatsya-k-mestnym-vyboram
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20586_kurs-valyut-na-26-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20587_kurs-cennyx-metallov-na-26-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20588_kurs-cennyx-metallov-na-27-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-26/20589_kurs-valyut-na-27-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-27/20590_kurs-valyut-na-28-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-27/20591_kurs-cennyx-metallov-na-28-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-29/20592_kurs-valyut-na-29-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-29/20593_kurs-cennyx-metallov-na-29-yanvarya
http://dfact.net/news/show/2016-01-29/20594_kurs-valyut-na-1-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-01-29/20595_kurs-cennyx-metallov-na-1-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-01/20596_kurs-cennyx-metallov-na-2-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-02/20597_kurs-valyut-na-2-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-02/20598_kurs-cennyx-metallov-na-3-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-02/20599_kurs-valyut-na-3-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-03/20600_rossiyu-oficialno-priznali-stranoj-agressorom
http://dfact.net/news/show/2016-02-03/20601_kurs-cennyx-metallov-na-4-fevralya
http://dfact.net/news/show/2016-02-03/20602_kurs-valyut-na-4-fevralya